Ag Tacú leat do Cheart chun Faisnéise a Bhaint Amach

Tugann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise an ceart do dhaoine rochtain a fháil ar aon taifead atá i seilbh comhlachta poiblí lena n-áirítear Ranna Rialtais, FSS agus Údaráis Áitiúla. Déanann Oifig an Choimisinéara Faisnéise athbhreithniú ar chinntí arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí i ndáil le hiarratais ar Shaoráil Faisnéise. An jab againne ná athbhreithniú a dhéanamh ar na cinntí sin ar bhealach cóir, cothrom, neamhspleách.

Chomh maith leis sin, cuireann ár n-oifig chun cinn feidhmiú an Achta um SF agus ó am go chéile foilsímid tráchtaireachtaí ar fheidhmiú an Achta um SF.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014

Shínigh an tUachtarán an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 Dé Máirt an 14 Deireadh Fómhair 2014, agus tháinig sé in bhfeidhm an lá sin. Is féidir teacht ar an Acht trí chliceáil ar an nasc seo a leanas 

https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2014/a3014i.pdf

Faoin Acht Um Shaoráil Faisnéise 2014, tá comhlachtaí a thagann faoi réim earnáil ar bith a leagtar amach in alt 6(1) (a) go (h) an Achta faoi réir Saoráil Faisnéise, mura bhfuil díolúine sonrach acu, go hiomlán nó go páirteach, in Alt 42 nó i Sceideal 1 den Acht. Faoi alt 6(7), nuair a éiríonn díospóid maidir le cibé acu an comhlacht poiblí nó nach comhlacht poiblí é eintiteas chun críocha an Achta i gcomhréir le alt 6(1), déanfaidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cinneadh ceangailteach ar an ní. Tá roinnt cinntí déanta ag an Aire nach comhlachtaí poiblí iad eintitis áirithe chun críocha an Achta, le mionsonraí ina leith ar fáil anseo.

 

Latest News